Nhà cung cấp chuyên nghiệp máy in nhãn tại Trung Quốc

Ứng dụng máy cho giấy dính, nhãn chai, giấy, phim nhựa, v.v.

Máy in nhãn hoàn toàn tự động

Máy sản xuất nhãn kết dính

Máy in nhãn tự dính Dòng này sử dụng chính cho cuộn để cuộn in nhãn tự dính hoặc nhãn giấy, v.v.