Máy của chúng tôi đang chạy video

Ở đây có tất cả các máy khác nhau của chúng tôi đang chạy video thử nghiệm và trong nhà máy của khách hàng đã chạy thành công video sản xuất